Daniel Lamas/Weiwei Zhai playing Darius Milhaud Sonata no. 1 II. Française